ЕТАПІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Хмарська І.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та організації виробництва
Первомайської філії Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Стаття присвячена гносеологічному аналізу за допомогою якого визначено, що маркетингові комунікації як складова комплексу маркетингу, є універсальним інструментом впливу на контактну аудиторію, котрий здійснюється за допомогою прямих і непрямих інформаційних потоків задля досягнення стратегічних, тактичних й оперативних цілей комерційно-господарської діяльності підприємства.
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, реклама, торгова марка, управління просуванням.

Хмарская И.А. ЭТАПИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Статья посвящена гносеологическому анализу, с помощью которого определено, что маркетинговые коммуникации, как составляющая комплекса маркетинга, является универсальным инструментом воздействия на контактную аудиторию, который осуществляется с помощью прямых и косвенных информационных потоков для достижения стратегических, тактических и оперативных целей коммерческо-хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, реклама, торговая марка, управление продвижением.

Khmarska I.A. STEPS OF THE PROCESS OF FORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS
The article is devoted to epistemological analysis with the help of which it is determined that marketing communications as a component of the marketing complex is a universal instrument of influence on the contact audience, which is carried out with the help of direct and indirect information flows in order to achieve strategic, tactical and operational goals of the commercial and economic activity of the enterprise.
Keywords: marketing, marketing communications, advertising, brand, promotion management.

Завантажити статтю (pdf)