ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Туболець І.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів

Визначено основні задачі, вирішення яких дозволить забезпечити розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України. Виявлено необхідність активізації інноваційної діяльності для підвищення конкурентоспроможності країни. Проведено обстеження інноваційної діяльності в Україні. Розглянуто можливість використання маркетингових та організаційних інновацій.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток,конкурентоспроможність, країна, фактор.

Туболец И.И. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
Определены основные задачи, решение которых позволит обеспечить развитие внешнеэкономических связей Украины. Выявлена необходимость активизации инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности страны. Проведено исследование инновационной деятельности в Украине. Рассмотрена возможность использования маркетинговых и организационных инноваций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, конкурентоспособность, страна, фактор.

Tubolec I.I. INNOVATIVE ACTIVITY AS AN IMPORTANT FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY
The main tasks, the solution of which will allow to develop the foreign economic relations of Ukraine, are determined. The necessity of activation of innovation activity for increase of competitiveness of the country is revealed. The survey of innovation activity in Ukraine was conducted. The possibility of using marketing and organizational innovations is considered.
Keywords: innovation activity, innovation development, competitiveness, country, factor.ф

Завантажити статтю (pdf)