ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ткаченко І.П.
кандидату економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету

У статті висвітлені питання, які стосуються змісту та шляхів трансформації системи фінансового менеджменту підприємств в контексті формування механізму забезпечення стратегії їх інноваційного розвитку й пошуку шляхів його удосконалення. Враховуючи, що необхідний рівень поточної і перспективної достатності конкурентних переваг підприємства забезпечується через управлінські компетенції, питанням організаційних здатностей та компетенцій підприємства, формування системи фінансового контролінгу як найбільш впливових чинників його успішного довгострокового розвитку приділена особлива увага.
Ключові слова: трансформація, фінансовий менеджмент, функції, функціональні завдання, стратегії, інструменти, інноваційний розвиток, управлінські компетенції, інноваційна поведінка.

Ткаченко И.П. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье освещены вопросы, касающиеся содержания и путей трансформации системы финансового менеджмента предприятий в контексте формирования механизма обеспечения стратегии их инновационного развития и путей его усовершенствования. Учитывая, что необходимый уровень текущей и перспективной достаточности конкурентных преимуществ предприятия обеспечиваются управленческими компетенциями, вопросам организационных способностей и компетенций предприятия, формирорования системы финансового контроллинга как наиболее влиятельних факторов его успешного развития уделено особое внимание.
Ключевые слова: трансформация, финансовый менеджмент, функции, функиональые задания, стратеги, инструменты, инновационное развитие, управленческие компетенции, инновационное поведение.

Tkachenko I.P. TRANSFORMATION OF MODERN SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES
In the article the lighted up questions that touch maintenance and ways of transformation of the system of financial management of enterprises in the context of forming of mechanism of providing of strategy them innovative development and search of ways of his improvement. Taking into account, that the necessary level of current and perspective sufficientness of competitive edges of enterprise is provided through administrative competenses, by the question of organizational capabilities and competenses of enterprise, forming of the system of financial контролінгу as the most influential factors him successful long-term development the special attention is spared.
Keywords: transformation, financial management, functions, functional tasks, strategies, instruments, innovative development, administrative competenses, innovative behavior.

Завантажити статтю (pdf)