ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Терлецька Ю.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
Бачинська Ю.О.
магістр
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
Марчук В.І.
магістр
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича

У статті досліджено чинники забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної олійно-жирової галузі; проведено аналіз показників, які визначають рівень конкурентоспроможності продукції, а також обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання асоціації «Укроліяпром» в умовах невизначеності зовнішнього середовища.
Ключові слова: конкурентне середовище, конкурентні переваги, діагностування конкурентоспроможності, рівень конкурентоспроможності продукції, конкурентоспроможність підприємства.

Терлецкая Ю.О., Бачинская Ю.О., Марчук В.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАСЛО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

В статье исследованы факторы опеспечения конкурентоспособности отечественной масло-жировой отрасли; проведен анализ показателей, определяющих уровень конкурентоспособности продукции, а также обоснованы пути повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов асоциации «Укролияпром» в условиях неопределенности внешней среды.
Ключевые слова: конкурентная среда, конкурентные преимущества, диагностирование конкурентоспособности, уровень конкурентоспособности продукции, конкурентоспособность предприятия.

Terletska Yu.O., Bachynska Yu.O., Marchuk V.I. WAYS TO IMPROVE COMPETITIVENESS ENTERPRISES OF THE OIL-FAT COMPLEX
IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

In the article factors of the competitiveness of the domestic oil and fat industry are investigated; the analysis of indicators that determine the level of competitiveness of products is carried out, and also ways of increase in competitiveness of subjects of managing of «Ukroliyaprom» association in the conditions of uncertainty of the external environment are proved.
Keywords: competitive environment, competitive advantages, diagnosis of competitiveness, the level of competitiveness of products, competitiveness of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)