ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Самойленко І.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова

У роботі розвинуто підходи щодо оцінювання ефективності інвестиційних проектів, окреслено основні завдання аналізу ефективності проектів, наведено критерії, що характеризують ефективність енергоощадних заходів, удосконалено методологічний підхід щодо оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Наголошено, обов’язковою умовою задля оцінювання досягнутого ефекту від реалізації енергоощадного заходу є його оцінювання як у натуральному, так і в грошовому вираженні.
Ключові слова: інвестиційний проект, оцінювання ефективності, енергоощадні заходи, енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності, порівняння проектів, методологічна база.

Самойленко И.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В работе развиты подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов, определены основные задачи анализа эффективности проектов, приведены критерии, которые характеризуют эффективность энергосберегающих мероприятий, усовершенствован методологический подход к оценке эффективности проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Отмечено, обязательным условием для оценки остигнутого эффекта от реализации энергосберегающего мероприятия является его оценка как в натуральном, так и в денежном выражении.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка эффективности, энергосберегающие мероприятия, энергосбережение, повышение энергетической эффективности, сравнение проектов, методологическая база.

Samoylenko I.O. EVALUATION OF EFFICIENCY OF ENERGY SAVING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE: METHODOLOGICAL APPROACH
Approaches to the assessment of efficiency of investment projects have been evolved in the work. The main tasks of the analysis of efficiency of projects have been identified. The criteria that characterize the efficiency of energy saving measures have been provided and methodological approach to evaluating the effectiveness of projects on energy saving and increasing energy efficiency have been improved. A mandatory condition for assessment of the achieved effect of the implementation of energy saving measures is its rating both in natural and in monetary terms.
Keywords: investment project, efficiency evaluation, energy saving measures, energy saving, energy efficiency improvement, projects comparing, methodological base.

Завантажити статтю (pdf)