ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Радіонова Н.Й.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто вплив різних факторів на моделі зміни критичного обсягу продажів під впливом зростання (зменшення) постійних і змінних затрат, а також динаміки цін на продукцію. Показано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на моделі зміни прибутку під впливом зростання (зменшення) постійних і змінних затрат, а також динаміки виручки від реалізації продукції. Зазначено межі зміни варіативних показників, що забезпечують зростання прибутку. Розглянуто вплив зниження цін на зміну обсягу продажів і прибутку підприємств легкої промисловості.
Ключові слова: управління затратами, модель управління, скорочення затрат, підприємство, легка промисловість.

Радионова Н.И. ВАРИАТИВНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрено влияние различных факторов на модели изменения критического объема продаж под влиянием роста (снижения) постоянных и переменных затрат, а также динамики цен на продукцию. Показано влияние внешних и внутренних факторов на модели изменения прибыли под влиянием роста (снижения) постоянных и переменных затрат, а также динамики выручки от реализации продукции. Указано пределы изменения вариативных показателей, обеспечивающих рост прибыли. Рассмотрено влияние снижения цен на изменение объема продаж и прибыли предприятий легкой промышленности.
Ключевые слова: управление затратами, модель управления, сокращение затрат, предприятие, легкая промышленность.

Radionova N.I. A VARIATIONAL APPROACH TO SELECTION OF A COST MANAGEMENT MODEL FOR LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES
The article considers the influence of various factors on the model of change of the critical volume of sales under the influence of growth (decrease) of variable costs, as well as the dynamics of product prices. The influence of external and internal factors on the model of profit change is shown under the influence of growth (decrease) of fixed and variable costs, as well as the dynamics of proceeds from the products sale. The limits of variation of the variable indicators ensuring profit growth are indicated. The influence of price decrease on the volume of sales change and profit of light industry enterprises is considered.
Keywords: cost management, management model, cost reduction, enterprise, light industry.

Завантажити статтю (pdf)