ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Пакуліна А.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Козлова М.І.
студентка
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Пакуліна Г.С.
студентка
Харківського національного університету будівництва та архітектури

На сучасних підприємствах необхідно активно проводити роботу з дослідження ринку, прогнозування розвитку подій у зовнішньому середовищі, глибокого аналізу стану та діяльності підприємства. На цій основі необхідно прийняття обґрунтованих стратегічних рішень, які спрямовані на забезпечення міцних конкурентних позицій. Основною метою дослідження є розробка теоретичних і методичних положень забезпечення міцних конкурентних позицій підприємства в умовах переходу української економіки до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку. Авторами запропоновано власне трактування поняття «конкурентоздатність підприємства». У статті науково обґрунтовані основні теоретичні положення управління процесом створення конкурентних переваг підприємства. Дослідниками визначені перспективні напрями реалізації стратегії створення конкурентних переваг підприємства.
Ключові слова: конкурентоздатність, стратегія, конкурентні переваги, ефективність, регіон, глобалізація, управління, ефективність.

Пакулина А.А., Козлова М.И., Пакулина Г.С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
На современных предприятиях необходимо активно проводить работу по исследованию рынка, прогнозированию развития событий во внешней среде, глубокому анализу состояния и деятельности предприятия. На этой основе необходимо принимать обоснованные стратегические решения, которые направлены на обеспечение прочных конкурентных позиций. Основной целью исследования является разработка теоретических и методических положений обеспечения прочных конкурентных позиций предприятия в условиях перехода украинской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития. Авторами предложена собственная трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия». В статье научно обоснованы основные теоретические положения управления процессом создания конкурентных преимуществ предприятия. Исследователями определены перспективные направления реализации стратегии создания конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, конкурентное преимущество, регион, глобализация, управление, эффективность.

Pakulina A.A., Kozlova M.I., Pakulina H.S. CREATION OF STABLE COMPETITIVE POSITIONS OF THE ENTERPRISE
At modern enterprises, it is necessary to actively carry out work on market research, forecasting the development of events in the external environment, and deep analysis of the state and operation of the enterprise. On this basis, it is necessary to make informed strategic decisions that are aimed at ensuring strong competitive positions. The main objective of the study is to develop theoretical and methodological provisions for ensuring a firm competitive position of the enterprise in the context of the transition of the Ukrainian economy to an innovative socially-oriented type of development. The authors proposed their own interpretation of the concept of "enterprise competitiveness". The article substantiates scientifically the main theoretical positions of managing the process of creating competitive advantages of the enterprise. The researchers identified promising directions for implementing the strategy of creating competitive advantages of the enterprise.
Keywords: competitiveness, strategy, competitive advantage, region, globalization, management, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)