КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мицак О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівського торговельно-економічного університету
Власюк Н.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівського торговельно-економічного університету
Кулик Х.Р.
магістр
Львівського торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню сутності та змісту фінансового управління матеріальними активами торговельних підприємств. Авторами визначено завдання та принципи управління, запропоновані підходи до управління даним видом активів з позиції виконання функцій фінансового менеджменту та як складової фінансової політики торговельних підприємств.
Ключові слова: матеріальні активи, система фінансового управління торговельного підприємства, політика управління матеріальними активами.

Мыцак О.В., Власюк Н.И, Кулык К.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена изучению сущности финансового управления материальными активами торговых предприятий. Авторами предложены задачи, принципы и политику управления материальными активами как составляющей финансовой политики предприятия в целом.
Ключевые слова: материальные активы, система финансового управления материальными активами, политика управления материальными активами.

Mytsak O.V., Vlasyuk N.I., Kulyk K.R. CONCEPTUAL BASES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF TANGIBLE ASSETS OF A TRADING ENTERPRISE
The article is concerned with the study of the essence and content of financial management of tangible assets of trading enterprises. The authors identify the tasks and principles of management, propose approaches to managing this type of assets from the position of performing functions of financial management and as a component of the financial policy of trading enterprises.
Keywords: tangible assets, financial management system of a trading enterprise, policy of management of tangible assets.

Завантажити статтю (pdf)