СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕФЕКТИВНИЙ ГІБРИДНИЙ БІЗНЕС ФЕНОМЕН

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємницької діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена актуальним питанням визначення та становлення соціального підприємництва в сучасних умовах бізнесу. Проаналізовано та систематизовано фактори розвитку соціального підприємництва в мінливому середовищі. Досліджено світовий досвід організації соціального підприємництва. Окреслено основні проблеми та перспективи соціального підприємництва в сучасному бізнесі.
Ключові слова: підприємництво, соціальне підприємництво, переваги соціального підприємництва, некомерційні організації.

Матвиенко-Беляева Г.Л. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЭФФЕКТИВНЫЙ ГИБРИДНЫЙ БИЗНЕС ФЕНОМЕН
Статья посвящена актуальным вопросам определения и становления социального предпринимательства в современных условиях бизнеса. Проанализированы и систематизированы факторы развития социального предпринимательства в изменяющейся среде. Исследован мировой опыт организации социального предпринимательства. Очерчены основные проблемы и перспективы социального предпринимательства в современном бизнесе.
Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, преимущества социального предпринимательства, некоммерческие организации.

Matvienko-Bilіaeva G.L. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: AN EFFECTIVE HYBRID BUSINESS PHENOMENON
The article is devoted to the definition and development of social entrepreneurship in the current business environment. Analyzed and systematized the factors of the development of social entrepreneurship in a changing environment. Studied world experience of social entrepreneurship. Basic problems and prospects of social entrepreneurship in modern business.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, social entrepreneurship, non-profit organizations.

Завантажити статтю (pdf)