СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ

Малюга Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Уманського національного університету садівництва
Загороднюк О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Уманського національного університету садівництва

У статті проведено аналіз системи прийняття і реалізації управлінських рішень в управлінні змінами. Визначено внутрішні та зовнішні причини виникнення змін. Рекомендовано використання керівником інтелектуальних і організаційних можливостей своєї «команди» та впровадження ірраціонального підходу в управлінні пов'язаного із застосуванням таких технологій, як: рефлексивне управління.
Ключові слова: управління, організаційні зміни, демократичний стиль управління, управлінське рішення, рефлексивне управління, SWOT-аналіз.

Малюга Л.Н., Загороднюк О.В. СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Проведен анализ системы принятия и реализации управленческих решений в управлении изменениями. Определены внутренние и внешние причины возникновения изменений. Рекомендовано использование руководителем интеллектуальных и организационных возможностей своей «команды» и внедрение иррационального подход в управлении связанного с применением таких технологий, как: рефлексивное управление.
Ключевые слова: управление, организационные изменения, демократический стиль управления, управленческое решение, рефлексивное управление, SWOT-анализ.

Maliuga L.M., Zagorodniuk O.V. SYSTEM OF ACCEPTANCE AND REALIZATION OF MANAGERIAL DECISIONS
IN MANAGEMENT OF CHANGES

The analysis of the system of acceptance and implementation of managerial decisions in the management of changes is carried out. The internal and external causes of change are determined. It is recommended that the manager use the intellectual and organizational capabilities of his "team" and implement an irrational approach to the management such as: reflexive management.
Keywords: management, organizational changes, democratic style of management, managerial decision, reflective management, SWOT-analysis.

Завантажити статтю (pdf)