ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Лизунова О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Індустріального інституту
Донецького національного технічного університету
Іщенко Я.Г., Кондрашова Г.В.
студентки
Донецького національного технічного університету

У статті розглянуто розвиток сучасних методів управління персоналом. Охарактеризовано і систематизовано технології управління кадрами підприємства. Авторами зроблено порівняння традиційної і сучасної систем управління персоналом на підприємствах. Доведено необхідність використання сучасних методів та інновацій на підприємстві для підвищення ефективності формування та розвитку кадрового потенціалу. У статті наводиться характеристика персонал-технологій.
Ключові слова: персонал, кадри, підприємство, персонал-технології, інновація, методи управління.

Лизунова Е.Н., Ищенко Я.Г., Кондрашова Г.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрено развитие современных методов управления персоналом. Охарактеризованы и систематизированы технологии управления кадрами предприятия. Авторами сделано сравнение традиционной и современной систем управления персоналом на предприятиях. Доказана необходимость использования современных методов и инноваций на предприятии для повышения эффективности формирования и развития кадрового потенциала. В статье приводится характеристика персонал-технологий.
Ключевые слова: персонал, кадры, предприятие, персонал технологии, инновация, метод, управления.

Lyzunova О.М., Ishchenko Y.G., Kondrashov G.V. USE INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL
MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

The article examines the development of modern methods of personnel management. Described and classified management personnel of the company. The authors made a comparison of traditional and modern systems of personnel management at enterprises. The necessity of the use of modern methods and innovations in the company to improve the efficiency of formation and development of personnel potential. The article provides a description of staff technology.
Keywords: personnel, personnel, enterprise, technology personnel, innovation, method, management.

Завантажити статтю (pdf)