ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Легкий О.А.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Тернопільського національного економічного університету

У статті охарактеризовано трансформацію практики маркетингової діяльності в умовах четвертої промислової революції. Розкрито специфіку передачі маркетингових завдань зовнішнім виконавцям та здійснено порівняння такого характеру роботи із формуванням відділу маркетингу всередині фірми. Означено проблеми аутсорсу маркетингу. Висвітлено основні сучасні методологічні підходи до організації роботи відділу маркетингу. Зазначено особливості компетенцій маркетологів для успішної роботи згідно методології AGILE. Визначено місце відділу маркетингу в організаційній структурі фірми.
Ключові слова: маркетинг, четверта промислова революція, цифровий маркетинг, Інтернет-маркетолог, AGILE-маркетинг, маркетингова агенція.

Легкий О.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В статье охарактеризовано трансформацию практики маркетинговой деятельности в условиях четвертой промышленной революции. Раскрыта специфика передачи маркетинговых задач внешним исполнителям и проведено сравнение такого характера работы с формированием отдела маркетинга внутри фирмы. Отмечены проблемы аутсорса маркетинга. Выделены основные современные методологические подходы к организации работы отдела маркетинга. Указано особенности компетенций маркетологов для успешной работы согласно методологии AGILE. Определено место отдела маркетинга в организационной структуре компании.
Ключевые слова: маркетинг, четвертая промышленная революция, цифровой маркетинг, Интернет-маркетолог, AGILE-маркетинг, маркетинговое агентство.

Lehkyy O.A. ORGANIZING OF MARKETING DEPARTMENT WITHIN THE FRAME OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
In the paper the transformation of the marketing practice within the conditions of the fourth industrial revolution is described. The specifics of transferring marketing tasks to the external performers are revealed as well as a comparison of this kind of work and the formation of the marketing department within the firm is done. Problems of marketing outsource are outlined. Main modern methodological approaches to the work organization of the marketing department are highlighted. The features of marketers' competencies for successful work according to AGILE methodology are noted. The place of the marketing department in the organizational structure of the firm is determined.
Keywords: marketing, fourth industrial revolution, digital marketing, Internet-marketer, AGILE-marketing, marketing agency.

Завантажити статтю (pdf)