ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Ладунка І.С.
кандидат економічних наук, доцент,
Бердянський державний педагогічний університет
Буркова М.С.
студентка
Бердянського державного педагогічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням формування і використання трудового потенціалу підприємств. Проаналізовано поняття та структуру трудового потенціалу. Розглянуто основні засоби підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Окреслено напрями покращення ефективності використання трудового потенціалу підприємств.
Ключові слова: трудовий потенціал, структура трудового потенціалу, управління трудовим потенціалом, кадрова робота, ринок праці.

Ладунка И.С., Буркова М.С. ПОВЫШЕНИЕ ЭФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам формирования и использования трудового потенциала предприятий. Проанализированы понятие и структура трудового потенциала. Рассмотрены основные средства повышения эффективности использования трудового потенциала. Определены направления повышения эффективности использования трудового потенциала предприятий.
Ключевые слова: трудовой потенциал, структура трудового потенциала, управления трудовым потенциалом, кадровая работа, рынок труда.

Ladunka I.S., Burkova M.S. INCREASING THE EFFICIENCY OF EMPLOYING THE LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISES
The article is devoted to the actual issues of formation and use of labor potential of enterprises. The concept and structure of labor potential are analyzed. The main means of increasing the efficiency of labor potential use are considered. The directions of improving the efficiency of employing the labor potential of enterprises are outlined.
Keywords: labor potential, labor potential structure, labor potential management, personnel work, labor market.

Завантажити статтю (pdf)