СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Костюк О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Степанишин І.І.
магістр
Національного університету «Львівська політехніка»
Читайло М.Б.
магістр
Національного університету «Львівська політехніка»

Обґрунтовано теоретичні засади соціально-відповідальної маркетингової політики підприємства у сучасних ринкових умовах діяльності, розглянуто еволюцію концепції соціально-етичного маркетингу, соціальної відповідальності бізнесу та оцінено сучасні тенденції його розвитку як стратегії формування бренду і стратегії ведення бізнесу. Проаналізовано як впровадження компаніями принципів соціально-етичного маркетингу підвищує конкурентоспроможність компанії, знижує ризики при продажі бізнесу, підвищує економічну та соціальну ефективність його діяльності та дозволяє вийти на зовнішні ринки.
Ключові слова: концепції маркетингу, соціально-етичний маркетинг, соціальна відповідальність бізнесу.

Костюк О.С., Степанышын И.И., Чытайло М.Б. СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Обоснованы теоретические основы социально-ответственной маркетинговой политики предприятия в современных рыночных условиях, рассмотрена эволюция концепции социально-этического маркетинга, социальной ответственности бизнеса и оценены современные тенденции его развития как стратегии формирования бренда и стратегии ведения бизнеса. Проанализировано как внедрение компаниями принципов социально-этического маркетинга повышает конкурентоспособность компании, снижает риски при продаже бизнеса, повышает экономическую и социальную эффективность его деятельности и позволяет выйти на внешние рынки.
Ключевые слова: концепции маркетинга, социально-этический маркетинг, социальная ответственность бизнеса.

Kostyuk O.S., Stepanyshyn I.I., Chytailo M.B. SOCIAL-ETHICAL MARKETING AS A BUSINESS STRATEGY
The article determines theoretical considerations of socially responsible marketing policy at the enterprise in the current market operational conditions, the evolution of the social-ethical marketing concept as well as social responsibility of the business are researched and assessed the current trends of its development as a strategy of the formation of the brand. As well as the analysis of companies implementing the principles of social-ethical marketing increases the competitiveness of the company, reduces risks in the sales business, improves economic and social effectiveness and allows enter to foreign markets.
Keywords: marketing concepts, social and ethical marketing, social responsibility of business.

Завантажити статтю (pdf)