ПРОТИРІЧЧЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

Косар Н.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Кузьо Н.Є.
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Мастеляк Л.В.
студентка
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано складові концепції холістичного маркетингу та особливості її втілення у діяльність агентств, які пропонують маркетингові послуги на ринку, визначено основні протиріччя, які при цьому можуть виникати. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення діяльності маркетингових агентств з урахуванням принципів концепцій маркетингу взаємовідносин, соціально-відповідального, внутрішнього та інтегрованого маркетингу та можливості вирішення визначених протиріч, які виникають внаслідок розбіжностей між цілями підприємства та концепцією холістичного маркетингу.
Ключові слова: концепція холістичного маркетингу, маркетингове агентство, протиріччя маркетингової діяльності, синергічний ефект, імідж підприємства.

Косар Н.С., Кузьо Н.Е., Мастеляк Л.В. ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ХОЛИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

В статье проанализированы составляющие концепции холистического маркетинга и особенности ее воплощения в деятельность агентств, которые предлагают маркетинговые услуги на рынке, определены основные противоречия, которые при этом могут возникать. Разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности маркетинговых агентств с учетом принципов концепций маркетинга взаимоотношений, социально-ответственного, внутреннего и интегрированного маркетинга и возможности решения определенных противоречий, которые возникают в результате разногласий между целями предприятия и концепции холистического маркетинга.
Ключевые слова: концепция холистического маркетинга, маркетинговое агентство, противоречия маркетинговой деятельности, синергический эффект, имидж предприятия.

Kosar N.S., Kuzo N.Je., Mastelyak L.V. THE CONTRADICTION OF USING THE IDEA OF HOLISTIC MARKETING AT OPERATION
OF MARKETING AGENCIES

The article analyzes the components of the concept of holistic marketing and its implementation in the activity of the agencies that offer marketing services on the market, the main contradictions that may arise. There are developed recommendations to improve the activities of marketing agencies based on the principles of the relationship marketing concept, social responsibility, internal and integrated marketing and capabilities to resolve certain contradictions that arise from differences between the company's goals and the conception of holistic marketing.
Keywords: the concept of holistic marketing, marketing agency, contradictions of marketing activities, the synergistic effect, the image of the company.

Завантажити статтю (pdf)