ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» ТА «КРЕАТИВНІСТЬ»: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ

Кліпкова О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
Львівського торговельно-економічного університету

Актуальність статті полягає у необхідності дослідження теоретичного поняття «емоційний інтелект», його структури та основних характеристик в аспекті взаємозв’язку із формуванням креативності індивіда. Метою статті є обгрунтування доцільності використання на практиці концепції емоційного інтелекту у розрізі його проявів для підвищення лідерських та креативних якостей менеджерів всіх ланок управління та формування сприятливого психологічного середовища організації. Застосовано аналітичні та емпіричні методи дослідження, що дозволяють в повній мірі висвітлити шляхи досягнення поставленої мети. В статті здійснено аналіз поняття «емоційний інтелект» в розрізі індивідуальних особливостей його формування та використання. Визначено перелік навиків, що становлять його основу, функції та емоційні компетенції, зазначено вплив міжособистісного та внутрішньо особистісного інтелекту на становлення особистості та керівника.
Ключові слова: креативність, емоційний інтелект, конфлікти, креативне мислення, міжособистісний інтелект, внутрішньо особистісний інтелект.

Клипкова О.И. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» И «КРЕАТИВНОСТЬ»: АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
Актуальность статьи заключается в необходимости исследования теоретического понятия «эмоциональный интеллект», его структуры и основных характеристик в аспекте взаимосвязи с формированием креативности индивида. Целью статьи является обоснование целесообразности использования на практике концепции эмоционального интеллекта в разрезе его проявлений для повышения лидерских и креативных качеств менеджеров всех звеньев управления и формирования благоприятной психологической среды организации. Применен аналитические и эмпирические методы исследования, позволяющие в полной мере осветить пути достижения поставленной цели. В статье проведен анализ понятия «эмоциональный интеллект» в разрезе индивидуальных особенностей его формирования и использования. Определен перечень навыков, составляющих его основу, функции и эмоциональные компетенции, указано влияние межличностного и внутренне личностного интеллекта на становление личности и руководителя.
Ключевые слова: креативность, эмоциональный интеллект, конфликты, креативное мышление, межличностный интеллект, внутренне личностный интеллект.

Klipkova O.I. INTERACTION CONNECTED WITH EMOTIONAL INTELLECTUAL AND CREATIVITY: ASPECT OF FORMATION
The aim of the article is the theoretical concept’s studying of "emotional intelligence", its structure and basic characteristics in the interconnection with the formation of the individual's creativity. The purpose of the article is the discoursing about practical using of the concept of emotional intelligence in its manifestations to enhance the guidance and creative qualities of all levels management and the formation of the organization favorable psychological environment. Analytical and empirical research methods are used to fully reflect the ways of achieving the aim. The article analyzes the concept of "emotional intelligence" of individual peculiarities of its formation and application. The basis list of skills, its functions and emotional competencies is determined; the influence of interpersonal and internal personal intelligence on the formation of the person and the leader is indicated.
Keywords: creativity, emotional intelligence, conflicts, creative thinking, interpersonal intelligence, internally personal intelligence.

Завантажити статтю (pdf)