РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Захарчин Г.М.
доктор економічних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
Любомудрова Н.П.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено основні засади розвитку креативності персоналу в контексті інноваційної культури. Обґрунтовано, що креативність є особливою цінністю розвитку інтелектуально-інформаційного суспільства. Акцентовано на концептуальній, організаційній, методичній складових розвитку креативності персоналу. Зазначено, що ефективний інноваційний розвиток економіки уможливлюється завдяки стратегії, яка окреслює ідеологічні перспективи розвитку, концепції розвитку, в основі якої лежить філософія економічної безпеки, фінансових можливостей розвитку і, звичайно, людського фактора, без якого сформувати інноваційний потенціал неможливо.
Ключові слова: креативність, креативний простір, креативний менеджмент, інноваційна культура, технологічна творчість, синектика, цінності.

Захарчын Г.М., Любомудрова Н.П. РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИНЦИПАХ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Освещены основные принципы развития креативности персонала в контексте инновационной культуры. Обосновано, что креативность является особой ценностью развития интеллектуально-информационного общества. Акцентировано на концептуальной, организационной, методической составляющих развития креативности персонала. Отмечено, что эффективное инновационное развитие экономики становится возможным благодаря стратегии, определяющей идеологические перспективы развития, концепцию развития, в основе которой лежит философия экономической безопасности, финансовых возможностей развития и, конечно, человеческого фактора, без которого сформировать инновационный потенциал невозможно.
Ключевые слова: креативность, креативное пространство, креативный менеджмент, инновационная культура, технологическое творчество, синектика, ценности.

Zakharchyn G.M., Lyubomudrova N.P. PERSONNEL CREATIVITY DEVELOPMENT ON THE BASIS
OF INNOVATIVE CULTURE

The main principles of personnel creativity development in the context of innovation culture are highlighted. It is substantiated that creativity is a special value of the development of intellectual-informative society. It focuses on the conceptual, organizational, and methodical components of the personnel creativity development. It is noted that effective innovative development of the economy is possible due to a strategy that outlines the ideological prospects of development, the concept of development, which is based on the philosophy of economic security, financial development opportunities and, of course, the human factor, without which it is impossible to form innovative potential.
Keywords: creativity, creative space, creative management, innovative culture, technological creativity, synectics, values.

Завантажити статтю (pdf)