ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Єпіфанова І.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Гладка Д.О.
студентка
Вінницького національного технічного університету

Стаття присвячена дослідженню основних підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства. Узагальнено та доповнено поняття «інноваційний потенціал підприємства». Визначено основні складові інноваційного потенціалу, систематизовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на формування інноваційного потенціалу підприємства, проаналізовано показники оцінки інноваційного потенціалу. В контексті вирішення проблеми визначено, що ефективний інноваційний потенціал є ключовим фактором успіху діяльності підприємства.
Ключові слова: інноваційний потенціал, підприємство, інноваційний клімат, розвиток, ефективність.

Епифанова И.Ю., Гладка Д.А. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТЬ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Статья посвящена изучению основных подходов к определению сущности инновационного потенциала предприятия. Обобщено и дополнено понятие «инновационный потенциал предприятия». Определены основные составляющие инновационного потенциала, систематизированы факторы внешней и внутренней среды, которые оказывают влияние на формирование инновационного потенциала предприятия, проанализированы показатели оценки инновационного потенциала. В контексте решения проблемы определено, что эффективный инновационный потенциал является ключевым фактором успеха деятельности предприятия.
Ключевые слова: инновационный потенциал, предприятие, инновационный климат, развитие, эффективность.

Yepifanova I.Yu., Hladka D.A. INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE:
ESSENCE, COMPONENTS AND FACTORS OF INFLUENCE

The article is devoted to the study of the main approaches to the definition of the essence of the innovative potential of the enterprise, the concept of the "innovative potential of the enterprise" is generalized and supplemented. The main components of the innovative potential are determined, the factors of the external and internal environment systematizing the formation of the innovative potential of the enterprise are systematized, the indicators of the innovation potential estimation are analyzed. In the context of solving the problem, it is determined that an effective innovative potential is a key factor in the success of the enterprise.
Keywords: innovative potential, enterprise, innovative climate, development, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)