ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ерфан Є.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Мушка Д.В.
студентка факультету міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У даній статті проведено характеристику застосування ІТ-технологій при здійсненні закупівельної діяльності пов'язаної з автоматизацією замовлень на продукцію постачальників. Проаналізовано роль і значення інформації та інформаційних технологій для сучасних підприємств. Розглянуто механізм використання ІТ-технологій у матеріально-технічному постачанні промислових підприємств у взаємозв'язку з організаційними і управлінськими перетвореннями.
Ключові слова: інформаційні технології, комунікаційні технології,закупівельна логістика, електронні закупівлі, електронний обмін даними, електронне постачання,електронні каталоги.

Ерфан Є.А., Мушка Д.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье проведено характеристику применения ИТ-технологий при осуществлении закупочной деятельности связанной с автоматизацией заказов на продукцию поставщиков. Проанализированы роль и значение информации и информационных технологий для современных предприятий. Рассмотрены механизм использования ИТ-технологий в материально-техническом снабжении промышленных предприятий во взаимосвязи с организационными и управленческими преобразованиями.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные технологии, закупочная логистика, электронные закупки, электронный обмен данными, электронные поставки, электронные каталоги.

Erfan E.A., Mushka D.V. INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROCUREMENT ACTIVITES
This article presents a description of the use of IT technologies in procurement activities connected with the cybernation of orders for suppliers` products. The role and importance of the information and information technologies for modern enterprises is analyzed. The article considers the mechanism of using IT technologies in the material and technical procurement of industrial enterprises in connection with organizational and managerial transformations.
Keywords: information technologies, communication technologies, procurement logistics, electronic purchases, electronic data exchange, electronic procurement, electronic catalogs.

Завантажити статтю (pdf)