КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЇЇ ОЦІНКИ В РОЗРІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Дун Сіньїн
аспірант кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету

У роботі запропоновано залежність визначення терміну «ефективність» від стратегічної мети розвитку інноваційного підприємства і, на основі цього, розроблено класифікацію поняття ефективності, яка дозволяє вибрати оптимальні методи вимірювання ефективності як окремих інноваційних проектів, так і інноваційної діяльності підприємства в цілому. Також в роботі, на основі проведеного ґрунтовного критичного аналізу було виявлено переваги та недоліки найбільш розповсюджених методів оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств та надано рекомендації щодо доцільності їх практичного застосування.
Ключові слова: ефективність, класифікація, оцінювання, метод, інновації, інноваційна діяльність, аналіз.

Дун Синьин. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЁ ОЦЕНКА В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В работе предложено зависимость определения термина «эффективность» от стратегической цели развития инновационного предприятия и на основе этого, разработана классификация понятия эффективности, которая позволяет выбрать оптимальные методы измерения эффективности как отдельных инновационных проектов, так и инновационной деятельности предприятия в целом. Также в работе, на основе проведенного детального критического анализа было выявлено преимущества и недостатки наиболее распространенных методов оценки эффективности инновационной деятельности предприятий и даны рекомендации по целесообразности их практического применения.
Ключевые слова: эффективность, классификация, оценка, метод, инновации, инновационная деятельность, анализ.

Dong Xinying. CLASSIFICATION OF THE CONCEPT OF EFFICIENCY AND ITS EVALUATION IN THE CONTEXT
OF INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES

The paper proposes the dependence of the definition of the term “efficiency” on the strategic goal of the development of an innovative enterprise. On the basis of this, a classification of the notion of efficiency has been developed, which allows choosing the best methods for measuring the efficiency of both individual innovation projects and the innovation activity of the enterprise as a whole. Also in the work, based on the detailed critical analysis, the advantages and disadvantages of the most common methods for assessing the effectiveness of innovative activities of enterprises were revealed and recommendations were made on the expediency of their practical application.
Keywords: efficiency, classification, evaluation, method, innovation, innovation activity, analysis.

Завантажити статтю (pdf)