КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дружиніна В.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри туризму
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Кривонос Н.Ю.
магістр
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

У даній статті обґрунтовано необхідність комплексної діагностики економічного потенціалу готельного підприємства з урахуванням ключових потенціалоутворюючих складових (комерційної, фінансової, трудової, маркетингової, інформаційної). Сформовано алгоритм оцінювання економічного потенціалу готельного підприємства, який складається з визначення структурних елементів економічного потенціалу, оцінки окремих його складових і динаміки зміни інтегральної його величини. На підставі отриманих даних пропонуються рекомендації перспективної діяльності готельного підприємства.
Ключові слова: економічний потенціал готельного підприємства, фінансова, трудова, комерційна, маркетингова та інформаційна складові, стратегія управління готельним підприємствам.

Дружинина В.В., Кривонос Н.Ю. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В данной статье обоснована необходимость комплексной диагностики экономического потенциала отельного предприятия с учетом ключевых потенциалосоставляющих элементов (комерческого, финансового, трудового, маркетингового, информационного). Сформирован алгоритм оценивания экономического потенциала отельного предприятия, который состоит из определения структурных элементов экономического потенциала, оценки отдельных его составляющих и динамики изменения интегральной его величины. На основании полученных данных предлагаются рекомендации по перспективной деятельности гостиничного предприятия.
Ключевые слова: экономический потенциал гостиничного предприятия, финансовая, трудовая, коммерческая, маркетинговая и информационная составляющие, стратегия управления гостиничным предприятиям.

Druzhynina V.V., Krivonos N.Y. COMPLEX DIAGNOSTICS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE HOTEL ENTERPRISE
This article substantiates the need for a comprehensive diagnosis of the economic potential of the hotel enterprise, taking into account key potential-building elements (commercial, financial, labor, marketing, information). An algorithm for estimating the economic potential of a hotel enterprise is formed, which consists of determining the structural elements of the economic potential, estimating its individual components and the dynamics of the change in its integral value. Based on the data obtained, recommendations are offered on the prospective activity of the hotel company.
Keywords: economic potential of hotel enterprise, financial, labor, commercial, marketing and information components, management strategy for hotel enterprises.

Завантажити статтю (pdf)