УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД

Довбня С.Б.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та підприємництва імені Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України
Письменна О.О.
асистент
Національної металургійної академії України
Чабанець Т.М.
здобувач
Національної металургійної академії України

Розроблено удосконалений методичний підхід до проведення стратегічного аналізу, який дозволяє отримати кількісні оцінки впливу на діяльність підприємства факторів зовнішнього середовища, а також значущості його сильних та ризикованості слабких сторін з урахуванням як поточного їх стану, так і прогнозу зміни. Запропоновано метод визначення комплексних оцінок по кожному напрямку зовнішнього та внутрішнього середовища, формування інтегральної оцінки впливу на підприємство позитивних та негативних факторів, що забезпечує обґрунтованість розробки стратегії.
Ключові слова: зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, стратегічний аналіз, SWOT-аналіз, можливості, загрози, сильні сторони, слабкі сторони, інтегральна оцінка, стратегія підприємства.

Довбня С.Б., Письменная О.О., Чабанец Т.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Разработан усовершенствованный методический подход к проведению стратегического анализа, позволяющий выполнять комплексную оценку влияния на деятельность предприятия факторов внешней среды, а также значимости его сильных и рискованности слабых сторон с учетом их текущего состояния и прогноза изменения. Предложен метод определения комплексных оценок по каждому направлению внешней и внутренней среды, формирования интегральной оценки влияния на предприятие положительных и отрицательных факторов, что обеспечивает обоснованность разработки стратегии.
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, стратегический анализ, SWOT-анализ, возможности, угрозы, сильные стороны, слабые стороны, интегральная оценка, стратегия предприятия.

Dovbnya S.B., Pysmenna O.O., Chabanets T.N. IMPROVEMENT OF STRATEGIC ANALYSIS: INTEGRAL APPROACH
Advanced methodical approach of strategic analysis's conduction, which allows to take quantitative estimations of effect to enterprise of external environment's factors as well as significance it's strong sides and risk of it's weak sides with accounting of their current state and their change's prediction has developed. Method of complex estimations' formation about each direction of external and internal environment as well as integral estimation of positive and negative factors effect to enterprise, which provides foundation of strategy formation has offered.
Keywords: external environment, internal environment, strategic analysis, SWOT-analysis, abilities, risks, strong sides, weak sides, integral estimation, strategy of enterprise.

Завантажити статтю (pdf)