ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Довбенко В.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проведено дослідження існуючих проблем створення умов для успішного інноваційного розвитку підприємств шляхом формування належної інноваційної інфраструктури та сприяння активній взаємодії учасників інноваційного процесу з метою своєчасної комерціалізації результатів наукових розробок. Проаналізовано стан справ у сфері трансферу технологій. Обґрунтовано підходи до вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств. Розроблено рекомендації щодо покращення взаємодії учасників інноваційного процесу з урахуванням інтересів зацікавлених сторін.
Ключові слова: інновації, інноваційна інфраструктура, трансфер технологій, інноваційний розвиток, комерціалізація результатів наукових розробок.

Довбенко В.И. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проведено исследование существующих проблем создания условий для успешного инновационного развития предприятий путем формирования надлежащей инновационной инфраструктуры и обеспечения активного взаимодействия участников инновационного процесса с целью своевременной коммерциализации и распространения результатов научных разработок. Проанализировано состояние дел в сфере трансферта технологий. Обоснованы подходы к выбору направлений инновационного развития предприятий. Разработаны рекомендации по улучшению взаимодействия участников инновационного процесса с учетом интересов заинтересованных сторон.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, трансферт технологий, инновационное развитие, коммерциализация результатов научных разработок.

Dovbenko V.I. THE PROBLEMS OF CREATION THE CONDUCIVE ENVIRONMENT CONTRIBUTING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
In this article the existing problems of creating conditions for successful innovation development of enterprises through the formation of properly innovation infrastructure and promotion of active interaction the innovation process participants with the purpose of timely commercialization the results of scientific developments were reviewed. The circumstances in the field of technology transfer were analyzed. The approaches to the choice of directions of innovative development of enterprises were substantiated. Recommendations for improving the interaction of the innovation process participants considering the interests of interested parties were developed.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, technology transfer, innovative development, commercialization of R & D results.

Завантажити статтю (pdf)