СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ХОЛДИНГАМИ

Васильківський Д.М.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена актуальним питанням вдосконалення корпоративного управління в промислових холдингах, які передбачають делегування відповідальності за прийняття і реалізацію корпоративних рішень бізнес-одиницям. Проаналізовано та систематизовано основні елементи корпоративної моделі. Розглянуто світовий досвід формування систем корпоративного управління. Запропоновано підходи до формування системи корпоративного управління в процесі ринкових перетворень в Україні.
Ключові слова: корпоративне управліня, система, холдинг, принципи, елементи, модель.

Васильковский Д.Н. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ХОЛДИНГАМИ
Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования корпоративного управления в промышленных холдингах, которые предусматривают делегирование ответственности за принятие и реализацию корпоративных решений бизнес-единицам. Проанализированы и систематизированы основные элементы корпоративной модели. Рассмотрен мировой опыт формирования систем корпоративного управления. Предложены подходы к формированию системы корпоративного управления в процессе рыночных преобразований в Украине.
Ключевые слова: корпоративное управлиня, система, холдинг, принципы, элементы, модель.

Vasylkivskyi D.M. SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL HOLDINGS
The article is devoted to the actual issues of improvement of corporate management in industrial holdings, which provide the delegation of responsibility for the adoption and implementation of corporate decisions to business units. The basic elements of the corporate model are analyzed and systematized. The world experience of forming corporate management systems is considered. Approaches to the formation of the corporate management system in the process of market transformation in Ukraine are offered.
Keywords: corporate management, system, holding, principles, elements, model.

Завантажити статтю (pdf)