ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бурбело О.А.
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки та підприємництва
Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне)
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
Носкова С.А.
кандидат економічних наук, 
завідувач кафедри економіки та підприємництва 
Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне)
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Стаття присвячена питанню визначення економічної стійкості діяльності сучасних підприємств. Розглянуто основні проблеми в розробці методичного апарату оцінки економічної стійкості підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної стійкості підприємств, що базується на процедурах моделювання.
Ключові слова: економічна стійкість, критерії вибору, моделювання, управлінські рішення, стратегія.

Бурбело О.А., Носкова С.А. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена вопросу определения экономической устойчивости деятельности современных предприятий. Рассмотрены основные проблемы разработки методического аппарата оценки экономической устойчивости предприятий. Предложена методика оценки экономической устойчивости предприятий, которая основывается на процедурах моделирования.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, критерии выбора, моделирование, управленческие решения, стратегия.

Burbelo O.А., Noskova S.А. ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to the issue of determining the economic sustainability of modern enterprises. The main problems of developing a methodological apparatus for assessing the economic sustainability of enterprises are considered. A methodology for assessing the economic sustainability of enterprises, which is based on modeling procedures, is proposed.
Keywords: economic sustainability, the selection criteria, modeling, management decisions, strategy.

Завантажити статтю (pdf)