ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Буняк Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розкрито сутність тайм-менеджменту та його роль в системі управління підприємством. Розглянуто різні підходи до розуміння сутності поняття «тайм-менеджмент». Запропоновано його авторське тлумачення. Розкрито особливості особистого та корпоративного тайм-менеджменту. Проаналізовано сучасні технології часової організації професійної діяльності персоналу підприємства.
Ключові слова: час, тайм-менеджмент, корпоративний тайм-менеджмент, особистий тайм-менеджмент, технології тайм-менеджменту.

Буняк Н.М. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыта сущность тайм-менеджмента и его роль в системе управления предприятием. Рассмотрены различные подходы к трактовке сущности понятия «тайм-менеджмент». Предложен авторский подход к его трактовке. Раскрыты особенности личного и корпоративного тайм-менеджмента. Проанализированы современные технологии временной организации профессиональной деятельности персонала предприятия.
Ключевые слова: время, тайм-менеджмент, корпоративный тайм-менеджмент, личный тайм-менеджмент, технологии тайм-менеджмента.

Buniak N.M. TIME MANAGEMENT AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY
The essence of time management and its role in the management system of enterprise are disclosed in the article. Different approaches to understanding the essence of concept "time management" are considered. The author's approach of its interpretation is proposed. The peculiarities of personal and corporate time management are disclosed. The modern technologies of time organization of professional activity of enterprise personnel are analyzed.
Keywords: time, time management, corporate time management, personal time management, technologies of time management.

Завантажити статтю (pdf)