УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Болотна О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і менеджменту ЗЕД
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Бушля Д.І.
студентка
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті розглянуто процес управління маркетинговою діяльністю в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначено основні етапи та їх взаємозалежність. Визначено переваги, які отримує підприємство від розвитку маркетингу на зовнішніх ринках. Підкреслено основні орієнтири ефективного маркетингу в умовах ЗЕД та надано рекомендації з активізації маркетингу в сучасних умовах.
Ключові слова: маркетингова діяльність, управління, зовнішньоекономічна діяльність, маркетинговий план, адаптація продукту, маркетингові дослідження.

Болотная О.В., Бушля Д.И. УПРАВЛЕНИЕ МАРКТЕИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрен процесс управления маркетинговой деятельностью в условиях развития внешнеэкономической деятельности предприятия, определены основные этапы и их взаимозависимость. Определены преимущества, которые получает предприятие от развития маркетинга на внешних рынках. Подчеркнуто основные ориентиры эффективного маркетинга в условиях ЗЕД и предоставлены рекомендации по активизации маркетинга в современных условиях.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, управление, внешнеэкономическая деятельность, маркетинговый план, адаптация продукта, маркетинговые исследования.

Bolotna O.V., Bushlya D.I. MARKETING MANAGEMENT WHILE DEVELOPMENT THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF A COMPANY
The article describes the process of marketing management while the enterprise is developing the foreign economic activity, the main stages and the correlation between them. The advantages that the enterprise gains from the development of marketing in foreign markets are determined. The main points of effective marketing in the conditions of foreign economic activity are emphasized and recommendations on activation of marketing in the modern world are given.
Keywords: marketing activity, management, foreign economic activity, marketing plan, product adaptation, marketing research.

Завантажити статтю (pdf)