МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Яшкіна О.І.
доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу
Одеського національного політехнічного університету
Наумова І.Ф.
студентка
Одеського національного політехнічного університету

У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. Проаналізовано вторинну інформацію та результати опитування щодо знання та відношення до зеленого туризму в Україні. Визначено фактори, які впливають на популярність зеленого туризму. Проведено сегментацію споживачів послуг зеленого туризму. Визначено перспективи розвитку даної послуги в Україні.
Ключові слова: сільський туризм, зелений туризм, фактори впливу, сегментація, перспективи розвитку.

Яшкина О.И., Наумова И.Ф. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития зеленого туризма в Украине. Проанализирована вторичная информация и результаты опроса о популярности зеленого туризма в Украине. Определены факторы, влияющие на популярность зеленого туризма. Проведена сегментация потребителей услуг зеленого туризма. Определены перспективы развития данной услуги в Украине.
Ключевые слова: сельский туризм, зеленый туризм, факторы влияния, сегментация, перспективы развития.

Yashkina O.I., Naumova I.F. MARKETING RESEARCHES OF PROSPECTS OF GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article deals with the problems and prospects for the development of green tourism in Ukraine. The secondary information and results of the survey on knowledge and attitude to green tourism in Ukraine were analyzed. The factors influencing the popularity of green tourism was determined. Segmentation of consumers of green tourism services was carried out. Prospects for the development of this service in Ukraine were identified.
Keywords: rural tourism, green tourism, factors of influence, segmentation, development prospects.

Завантажити статтю (pdf)