ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ У КЛАСИФІКАТОРАХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проскуріна М.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри мистецтв
Київського університету культури

Стаття присвячена питанню відображення видів економічної діяльності в сфері культури в міжнародних та вітчизняних класифікаторах. Привернуто увагу до зазначеного питання, як перспективного для новітніх досліджень та такого, що потребує швидкого вирішення в контексті глобальних тенденцій.
Ключові слова: економіка культури, культурні індустрії, КВЕД – 2010, види економічної діяльності, ISIC Rev.4, національне господарство.

Проскурина М.О. ОТОБРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ В КЛАССИФИКАТОРАХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена вопросу отображения видов экономической деятельности в сфере культуры в международных и отечественных классификаторах. Привлечено внимание к данному вопросу, как перспективному для новейших исследований и такому, что требует быстрого решения в контексте глобальных тенденций.
Ключевые слова: экономика культуры, культурные индустрии, КВЭД - 2010, виды экономической деятельности, ISIC Rev.4, национальное хозяйство.

Proskurina M.O. REFLECTION OF CULTURAL INDUSTRIES IN THE CLASSIFIERS OF TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY
The article is devoted to the question of displaying types of economic activity in the field of culture in international and domestic classifiers. The attention is drawn to this issue as a perspective for the latest research and one that needs to be addressed quickly in the context of global trends.
Keywords: economy of culture, cultural industries, KWED - 2010, types of economic activities, ISIC Rev.4, national economy.

Завантажити статтю (pdf)