ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Потравка Л.О.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри публічного управління та адміністрування
Херсонського державного аграрного університету
Карташова О.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Херсонського державного аграрного університету

Статтю присвячено визначенню теоретичних засад трансформацій соціально-економічної системи України в умовах Четвертої промислової революції. Окреслено необхідність застосування теоретико-методологічного апарату економічної транзитології, що дозволить врахувати специфіку національної економіки при розробці механізмів адаптації до нових умов існування.
Ключові слова: соціально-економічна система, трансформація, транзитологія, Четверта промислова революція, перехідна економіка, модернізація.

Потравка Л.О., Карташова О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Статья посвящена определению теоретических основ трансформаций социально-экономической системы Украины в условиях Четвертой промышленной революции. Определена необходимость применения теоретико-методологического аппарата экономической транзитологии, что позволит учесть специфику национальной экономики при разработке механизмов адаптации к новым условиям существования.
Ключевые слова: социально-экономическая система, трансформация, транзитология, Четвертая промышленная революция, переходная экономика, модернизация.

Potravka L.O., Kartashova O.G. THEORETICAL BASES OF TRANSFORMATIONS OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE
IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

The article is devoted to the definition of the theoretical fundamentals of the transformations of the socio-economic system of Ukraine in the conditions of the Fourth Industrial Revolution. The necessity of application of the theoretical and methodological apparatus of economic transitology, which will allow taking into account the specificity of the national economy in the development of adaptation mechanisms for new conditions of existence, is outlined.
Keywords: socio-economic system, transformation, transitology, fourth industrial revolution, transition economics, modernization.

Завантажити статтю (pdf)