ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ В АПК

Пішенін І.К.
кандидат економічних наук,
заступник начальника
Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

У статті доведено, що транспортні системи стають одним з найважливіших стратегічних факторів розвитку аналіз держави. Проведено аналіз практичного досвіду особливостей системи транспортних перевезень та визначені стратегічні і тактичні завдання операційного управління транспортними перевезеннями в АПК.
Ключові слова: транспортні перевезення, операційне управління, система, агропромислова галузь.

Пишенин И.К. ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В АПК
В статье доказано, что транспортные системы становятся одним из важнейших стратегических факторов развития анализ государства. Проведен анализ практического опыта особенностей системы транспортных перевозок и определены стратегические и тактические задачи операционного управления транспортными перевозками в АПК.
Ключевые слова: транспортные перевозки, операционное управление, система, агропромышленная отрасль.

Pishenin I.K. OPERATIONAL MANAGEMENT OF TRANSPORT TRANSPORTATION IN THE AIC
The article proves that transport systems are becoming one of the most important strategic factors in the development of state analysis. The analysis of practical experience of the peculiarities of the transport transportation system is carried out and the strategic and tactical tasks of operational management of transportations in the agroindustrial complex are determined.
Keywords: transportation, operational management, system, agro-industrial branch.

Завантажити статтю (pdf)