МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДСИСТЕМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Кіржецький Ю.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри соціальних дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ
Кіржецька М.С.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті узагальнено методичні засади оцінювання економічної безпеки підсистем реального сектору економіки, які умовно поділено на п’ять груп (у противагу загальнозастосовуваних трьом): системний, функціональний, казуальний, елементний і процесний, що дає змогу глибше окреслити можливості їх використання в розробленій авторами послідовності оцінювання рівня економічної безпеки підсистем реального сектору економіки.
Ключові слова: економічна безпека, реальний сектор, підходи до оцінювання, послідовність оцінювання.

Киржецкий Ю.И., Киржецкая М.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОДСИСТЕМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В статье обобщены методические основы оценки экономической безопасности подсистем реального сектора экономики, которые условно разделены на пять групп: системный, функциональный, казуальный, элементный и процессный, что позволяет глубже очертить возможности их использования в разработанной авторами последовательности оценивания уровня экономической безопасности подсистем реального сектора экономики.
Ключевые слова: экономическая безопасность, реальный сектор, подходы к оценке, последовательность оценки.

Kirzhetskyy Yu.I., Kirzhetska M.S. METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ASSESSING THE
ECONOMIC SECURITY OF THE SUBSYSTEMS OF THE REAL ECONOMY

This article summarizes the methodological basis for assessing the economic security of subsystems of the real sector of the economy. Authors conditionally divided the methodological approaches to the assessment into five groups: system, functional, casual, elemental and process, which made it possible to determine the possibility of using them in the sequence of assessing the level of economic security of the subsystems of the real sector of the economy.
Keywords: economic security, the real sector, approaches to evaluation, the sequence of evaluation.

Завантажити статтю (pdf)