ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Іванюк О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління
Житомирського національного агроекологічного університету
Плотнікова М.Ф.
кандидат економічних наук, доцент кафедри інноваційного підприємництва
та інвестиційної діяльності
Житомирського національного агроекологічного університету
Ходаківський Є.І.
доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління
Житомирського національного агроекологічного університету

Розглянуто аспекти формування засад публічного управління в умовах глобалізації. Висвітлено зв’язок публічного управління та інтелектуальної економіки. Розкрито сутність ноосферної економіки та освіти як базису формування суспільної свідомості. Запропоновано гештальтний підхід як механізм системно-синергетичного розвитку економіки. Дана характеристика родових поселень як практичного витоку системи публічного управління на сільських територіях.
Ключові слова: публічне управління, інтелектуальна економіка, ноосферна економіка, ноосферна освіта, родові поселення.

Иванюк О.В., Плотникова М.Ф., Ходаковский Е.И. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены аспекты формирования основ публичного управления в условиях глобализации. Освещены связь публичного управления и интеллектуальной экономики. Раскрыта сущность ноосферной экономики и образования как базиса формирования общественного сознания. Предложен гештальтный подход как механизм системно-синергетического развития экономики. Дана характеристика родовых поселений как практического истока системы публичного управления на сельских территориях.
Ключевые слова: публичное управление, интеллектуальная экономика, ноосферная экономика, ноосферное образование, родовые поселения.

Ivanyuk O.V., Plotnikova, M.F., Khodakivsky Y.I. PUBLIC MANAGEMENT IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
The article presents aspects of the foundations of public administration in the context of globalization. It also covers the relationship of public management and knowledge-based economy. The authors reveal the essence of the noospheric economy and education as the basis of social consciousness formation. The paper illustrates the Gestalt approach as a synergetic development mechanism of the economy. The article characterizes a family settlement as a practical source of the system of public management in rural areas.
Keywords: public administration, intellectual Economics, Economics of the noosphere, noospheric education, tribal settlement.

Завантажити статтю (pdf)