ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Загарій В.К.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Київського національного університету культури і мистецтв
Синільник В.В.
студентка
Київського національного університету культури і мистецтв

У статті розглянуто тенденції розвитку паливно-енергетичної галузі України. Проаналізовано сучасний стан виробництва різних видів енергії. Висвітлені негативні наслідки використання вичерпних джерел енергії для навколишнього середовища. Охарактеризовано особливості інноваційного потенціалу підприємств енергетичної сфери України. Вивчено досвід зарубіжних країн та запропоновано впровадження інноваційних рішень щодо використання альтернативних джерел енергії в Україні.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, інновації, енергетика, енергонезалежність.

Загарий В.К., Сынильнык В.В. ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены тенденции развития топливно-энергетической отрасли Украины. Проанализировано текущее состояние производства разних видов энергии. Отражены негативные последствия использования исчерпывающих источников энергии для окружающей среды. Охарактеризованы особенности инновационного потенциала предприятий энергетической сферы Украины. Изучен опыт зарубежных стран и предложено внедрение инновационных решений относительно использования альтернативных источников энергии в Украине.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии, инновации, энергетика, энергонезависимость.

Zagarii V.K., Synilnyk V.V. PECULIARITIES OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES OF THE FUEL AND
ENERGY INDUSTRY OF UKRAINE

The tendencies of development of fuel and energy industry of Ukraine are studied in the article. Analyzed the current state of production the different types of energy. Highlighted the negative effects of use of the comprehensive energy sources for the environment. Characterized the peculiarities of innovative potential of enterprises of the energy sector of Ukraine. Discovered corresponding experience of the foreign countries and proposed innovative solutions for the use of alternative energy sources in Ukraine.
Keywords: alternative sources of energy, renewable energy sources, innovations, energy, energy independence.

Завантажити статтю (pdf)