МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Горбачова І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
та європейської інтеграції
Житомирського національного агроекологічного університету

Розкрито сутність проблем формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій. Виявлено механізми взаємозв’язку трудового потенціалу та демографічної ситуації у сільській місцевості як природної основи його формування, досліджено вплив міграційних та соціально-економічних чинників на формування трудового потенціалу сільських територій. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізмів формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій.
Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, сільська територія, механізми, сільськогосподарське виробництво, аграрний сектор, продуктивність праці, ринок праці, демографія, міграція.

Горбачева И.В. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Раскрыта сущность проблем формирования и развития трудового потенциала сельских территорий. Выявлены механизмы взаимосвязи трудового потенциала и демографической ситуации в сельской местности как естественной основы его формирования, исследовано влияние миграционных и социально-экономических факторов на формирование трудового потенциала сельских территорий. Обоснованы предложения по совершенствованию механизмов формирования и развития трудового потенциала сельских территорий.
Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, сельская территория, механизмы, сельскохозяйственное производство, аграрный сектор, производительность труда, рынок труда, демография, миграция.

Gorbachova I.V. MECHANISMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LAND TERRORISM LABOR POTENTIAL
The essence of problems of formation and development of labor potential of rural territories is revealed. The mechanisms of the interconnection of labor potential and demographic situation in rural areas as the natural basis of its formation are revealed, the influence of migration and socio-economic factors on the formation of labor potential of rural territories is researched. The proposals on improving the mechanisms of formation and development of labor potential of rural territories are substantiated.
Keywords: labor potential, labor resources, rural territory, mechanisms, agricultural production, agrarian sector, labor productivity, labor market, demography, migration.

Завантажити статтю (pdf)