ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Васюник Т.І.
аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки
Львівського торговельно-економічного університету

У статті показується залежність між рівнем інноваційності економіки та відтворенням основного капіталу. Враховуючи низький рівень інноваційності економіки автором доведено, що провідну роль у відтворенні основного капіталу та забезпеченні економічного розвитку країни в майбутньому будуть відігравати банківські інвестиційні кредити. Зроблено висновок, що потенціал зростання обсягів банківського інвестиційного кредитування тісно пов’язаний із поточним станом реального сектора вітчизняної економіки та провідними тенденціями його подальшого розвитку.
Ключові слова: основний капітал, інновації, інвестиційний кредит, відтворення, кредитні інструменти.

Васюник Т.И. ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В статье показывается зависимость между уровнем инновационности экономики и воспроизведением основного капитала. Учитывая низкий уровень инновационности экономики автором доказано, что ведущую роль в воспроизводстве основного капитала и обеспечении экономического развития страны в будущем будут играть банковские инвестиционные кредиты. Сделан вывод, что потенциал роста объемов банковского инвестиционного кредитования тесно связан с текущим состоянием реального сектора отечественной экономики и ведущими тенденциями его дальнейшего развития.
Ключевые слова: основной капитал, инновации, инвестиционный кредит, воспроизведение, кредитные инструменты.

Vasyunyk T.I. INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF INVESTMENT CREDITING OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION
It is showed in the article the dependence between the level of innovation of the economy and the reproduction of fixed capital. Considering the low level of economy innovation, it is proved by the author that bank investment credits will play a leading role in the reproduction of fixed capital and ensuring economic development of the country in the future. It is concluded that the potential of growth of volumes of bank investment crediting is closely connected with the current tendency of the real sector of the state economy and the leading tendencies of its further development.
Keywords: fixed capital, innovations, investment credit, reproduction, credit instruments.

Завантажити статтю (pdf)