АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Холодницька А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Чернігівського національного технологічного університету

У статті досліджені актуальні аспекти розвитку сектора креативних індустрій в Україні. Проаналізований експортний потенціал вітчизняної економіки. Визначена роль креативної продукції та послуг у нарощуванні експортного потенціалу України та підвищенні її позицій на світовому ринку. Досліджені основні пріоритети Експортної стратегії України та Доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030», визначені напрями їх практичної реалізації.
Ключові слова: креатині індустрії, креативна економіка, експортний потенціал, креативний потенціал, сектор креативних індустрій.

Холодницкая А.В. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье исследованы актуальные аспекты развития сектора креативных индустрий в Украине. Проанализирован экспортный потенциал отечественной экономики. Определена роль креативной продукции и услуг в наращивании экспортного потенциала Украины и повышении ее позиций на мировом рынке. Исследованы основные приоритеты экспортной стратегии Украины и Доктрины сбалансированного развития «Украина-2030», определены направления их практической реализации.
Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, экспортный потенциал, креативный потенциал, сектор креативных индустрий.

Kholodnytska A.V. CURRENT TRENDS OF CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
In the article investigated actual aspects of development of sector of creative industries in Ukraine. Analyzed export potential of economy. A certain role of creative products and services is in the increase of export potential of Ukraine and increase of its positions in the world market. The main priorities of the Export Strategy of Ukraine and the Doctrine of balanced development «Ukraine-2030» were investigated, directions of their practical implementation were determined.
Keywords: creative industries, creative economy, export potential, creative potential, sector of creative industries.

Завантажити статтю (pdf)