ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Проскура В.Ф.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету
Фозекош М.Л.
магістрант
Мукачівського державного університету

Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – транскордонному співробітництву. Зроблено висновок про те, що найбільш важливим рівнем транскордонного співробітництва є місцевий рівень. Особливу увагу приділено аналізу сучасних проблем, які стримують та знижують ефективність прикордонної співпраці на місцевому рівні, а саме: нормативно-правове забезпечення, інституційне та кадрове, ресурсне, а також інформаційне забезпечення. Окреслено перспективи подальшого розвитку транскордонного співробітництва на місцевому рівні.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, рівні реалізації транскордонного співробітництва, нормативно-правове забезпечення, інституційне та кадрове забезпечення, ресурсне та інформаційне забезпечення.

Проскура В.Ф., Фозекош М.Л. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Статья посвящена актуальной проблеме современности – трансграничному сотрудничеству. Сделан вывод о том, что наиболее важным уровнем трансграничного сотрудничества является местный уровень. Особое внимание уделено анализу современных проблем, которые сдерживают и снижают эффективность приграничного сотрудничества на местном уровне, а именно: нормативно-правовое обеспечение, институциональное и кадровое, ресурсное, а также информационное обеспечение. Определены перспективы дальнейшего развития трансграничного сотрудничества на местном уровне.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, уровни реализации трансграничного сотрудничества, нормативно-правовое обеспечение, институциональное и кадровое обеспечение, ресурсное и информационное обеспечение.

Proskura V.F., Fozekosh M.L. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF CROSS-BORDER COOPERATION AT THE LOCAL LEVEL
The article is devoted to the topical problem of present day – to cross-border cooperation. We are concluded that the most important level of cross-border cooperation is the local level. Particular attention is paid to the analysis of contemporary issues that restrain and reduce the effectiveness of border cooperation at the local level, namely: regulatory, institutional and human resources, resource and information provision. Prospects for further development of cross-border cooperation at the local level are outlined.
Keywords: cross-border cooperation, levels of implementation of cross-border cooperation, regulatory support, institutional and staffing provision, resources and information provision.

Завантажити статтю (pdf)