РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Пальчук О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бізнес-економіки
Київського національного університету технологій і дизайну

У статті розкриваються основні чинники, напрями та тенденції трансформації парадигми визначення місця та ролі людини у суспільному виробництві, окреслюються механізми зв’язку таких змін із розвитком продуктивних сил, економічних відносин. Якість людського капіталу, яка великою мірою визначається рівнем розвитку вищої освіти, стає одним з вирішальних факторів конкурентоспроможності країни. В сучасних умовах людський капітал є головною цінністю суспільства та основним фактором зростання економічного добробуту, а отже розвиток держави неможливий без розв’язання проблемних питань у галузі освіти
Ключові слова: людиноцентрична модель, освіта, людський розвиток, людина, праця, соціальний капітал.

Пальчук Е.И. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В статье раскрываются основные факторы, направления и тенденции трансформации парадигмы определения места и роли человека в общественном производстве, определяются механизмы связи таких изменений с развитием производительных сил, экономических отношений. Качество человеческого капитала, которое во многом определяется уровнем развития высшего образования, становится одним из решающих факторов конкурентоспособности страны. В современных условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и главным фактором роста экономического благосостояния, а следовательно развитие государства невозможно без решения проблемных вопросов в области образования
Ключевые слова: человекоцентрическая модель, образование, развитие общества, человек, труд, социальный капитал.

Palchuk O.I. DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
The article reveals the main factors, trends and tendencies of the transformation of the paradigm of determining the place and role of man in social production, outlining the mechanisms of communication of such changes with the development of productive forces, economic relations. The quality of human capital, which is largely determined by the level of development of higher education, is one of the decisive factors in the competitiveness of the country. In modern conditions, human capital is the main value of society and the main factor in the growth of economic welfare, and therefore the development of the state is impossible without solving problems in the field of education.
Keywords: human-centric model, education, human development, person, labor, social capital.

Завантажити статтю (pdf)