МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРАЇН-КЛЮЧОВИХ ІННОВАТОРІВ

Малащук Д.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Гринчак Н.А.
старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Національної академії статистики, обліку та аудиту

У статті систематизовано теоретичне підґрунтя формування інформаційного суспільства та настання Четвертої промислової революції. Здійснено бенчмаркінг конкурентоспроможності сектору інформаційно-комунікаційних технологій в різних країнах світу для ідентифікації стратегічних пріоритетів розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій в глобальному економічному середовищі.
Ключові слова: інновації, мережеві структури, Інтернет, хмарні технології, інформаційно-комунікаційні технології, інфраструктура ринку інформаційно-комунікаційних технологій

Малащук Д.В., Гринчак Н.А. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРАН-КЛЮЧЕВЫХ ИННОВАТОРОВ
В статье систематизированы теоретические основы формирования информационного общества и наступления четвертой промышленной революции. Осуществлен бенчмаркинг конкурентоспособности сектора информационно-коммуникационных технологий в различных странах мира с целью идентификации стратегических приоритетов развития сектора информационно-коммуникационных технологий в глобальной экономической среде.
Ключевые слова: инновации, сетевые структуры, Интернет, облачные технологии, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура рынка информационно-коммуникационных технологий.

Malashchuk D.V., Grynchak N.A. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTOR IN THE COUNTRIES - KEY INNOVATORS
The article systematizes the theoretical basis for the formation of information society and the onset of the Fourth Industrial Revolution. Benchmarking competitiveness of the information and communication technology sector in different countries around the world to identify strategic priorities for the development of the information and communication technology sector in the global economic environment.
Keywords: innovations, network structures, the Internet, cloud technologies, information and communication technologies, infrastructure of the market of information and communication technologies.

Завантажити статтю (pdf)