ЗАСТОСУВАННЯ СНР ЯК РЕЄСТРУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ
ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Вареник І.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту Сумського державного університету
Прожога І.В.
кандидат економічних наук,
завідувач кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту Сумського державного університету

Проаналізовано основні напрямки застосування СНР (системи національних рахунків) у системі господарського механізму в процесі Європейської інтеграції. Розглянуто основні положення підвищення ефективності застосування реєстру макроекономічного обліку.
Ключові слова: макроекономіка, рахунок, моніторинг, облік, Європейська інтеграція.

Вареник И.В., Прожога И.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНС КАК РЕЕСТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕТА
ОПЕРАЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Проанализировано основные направления использования системы национальных счетов (СНС) в системе хозяйственного механизма процесса Европейской интеграции. Рассмотрены основные положения повышения эффективности использования реестра макроэкономического анализа.
Ключевые слова: макроэкономика, счет, мониторинг, учет, Европейская интеграция.

Varenik I.V., Prozhoha I.V. THE USE OF SNA (A SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTING) AS A REGISTER OF
MICROECONOMIC ACCOUNTING OF ECONOMIC MECHANISM OPERATIONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF EUROPEAN INTEGRATION

The main directions of using the system of national accounting in the system of the economic mechanism of the European integration process are analyzed. The main provisions of increasing the efficiency of the use of the register of macroeconomic analysis are considered.
Keywords: macroeconomics, account, monitoring, accounting, European integration.

Завантажити статтю (pdf)