ШЛЯХИ ПОГАШЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  ТА РИЗИКИ ДЕФОЛТУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Біла С.О.
професор, доктор наук з державного управління,
заслужений економіст України,
професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу
Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету
Левченко О.Т.
студентка
Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету

У статті досліджено світову практику визначення шляхів погашення зовнішньої заборгованості та мінімізації ризиків настання дефолту на прикладі розвинутих країн світу (Японія, Франція, Греція, Ірландія), а також країн, що розвиваються – Мексика та Аргентина. Визначено стратегічні пріоритети розрахунків із зовнішніми боргами та стандартні монетарні рекомендації, що надаються країнам-боржникам для зменшення зовнішнього боргу. Особливу увагу приділено ризикам настання «технічного» та «повного» дефолту, їх соціально-економічним наслідкам для країни. Розглянуто очікувані соціально-економічні наслідки виходу країни із дефолтного стану та погашення зовнішньої заборгованості на основі застосування рекомендацій політики «затягування пасків». Обґрунтовано пріоритетність дотримання країною національних економічних інтересів в процесі погашення зовнішньої заборгованості на основі збільшення експорту та стимулювання національного виробництва.
Ключові слова: боргова криза, державний борг; внутрішній борг, зовнішній борг, реструктуризація боргу; ризики дефолту; технічний дефолт; дефолт; соціально-економічні наслідки дефолту.

Белая С.А., Левченко А.Т. ПУТИ ПОГАШЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И РИСКИ ДЕФОЛТА: МИРОВОЙ ОПЫТ
В статье проанализированы пути погашения внешней задолженности и рассмотрены риски дефолта на примере развитых стран мира (Япония, Франция, Греция, Ирландия), а также на примере развивающихся стран – Мексики и Аргентины. Рассмотрены стратегии выплат внешних долгов и стандартные рекомендации для стран-должников по уменьшению внешнего долга. Особое внимание уделено рискам наступления «технического» и «полного» дефолта, социально-экономическим последствиям дефолта для страны. Представлен анализ ожидаемых социально-экономических последствий выхода страны из дефолтного состояния и погашения внешней задолженности на основе применения рекомендаций политики «затягивания поясов». Определена приоритетность соблюдения страной национальных экономических интересов в процессе погашения внешней задолженности на основе роста экспорта и стимулирования национального производства.
Ключевые слова: долговой кризис, государственный долг; внутренний долг; внешний долг; реструктуризация долга; риски дефолта; технический дефолт; дефолт; социально-экономические последствия дефолта.

Bila S.O., Levchenko O.T. WAYS FOR APPEAL OF EXTERNAL PROTECTION AND RISK OF DEFOLT: GLOBAL EXPERIENCE
The article analyzes ways of repaying external debt and minimizing the risks of default by the example of the developed countries of the world (Japan, France, Greece, Ireland), as well as developing countries – Mexico and Argentina. Strategic priorities of settlements with external debts and standard monetary recommendations, provided to debtor countries to reduce external debt, have been determined. Particular attention is paid to the risks of "technical" and "full" default, their social and economic consequences for the country. The expected socio-economic consequences of the country's exit from the default state and repayment of external debt are considered on the basis of the application of the policy of "tightening the belts". It is reasonable to prioritize the country's compliance with national economic interests in the process of repaying foreign debts on the basis of increasing exports and stimulating national production.
Keywords: debt crisis, public debt; internal debt, external debt; debt restructuring; risks of default; technical default; default; social and economic consequences of default.

Завантажити статтю (pdf)