АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бестужева С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Решетняк Д.О.
студентка
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті висвітлюються проблеми дослідження сутності понять «конкуренція», «конкурентоспроможність» та «міжнародна конкурентоспроможність» як економічних категорій. Авторами проведено поглиблений аналіз існуючих методичних підходів щодо оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства за такими критеріями як простота, чіткість, об’єктивність, універсальність використання, врахування конкурентоспроможності продукту, врахування всіх аспектів діяльності підприємства, сприяння розробці управлінських рішень.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, міжнародна конкурентоспроможність, аналіз, оцінка, метод, показники, конкурентні переваги, розвиток.

Бестужева С.В., Решетняк Д.О. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНИВАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье освещаются проблемы исследования сущности понятий «конкуренция», «конкурентоспособность» и «международная конкурентоспособность» как экономических категорий. Авторами проведен углубленный анализ существующих методических подходов к оцениванию международной конкурентоспособности предприятия по таким критериям, как простота, четкость, объективность, универсальность использования, учет конкурентоспособности продукта, учет всех аспектов деятельности предприятия, содействие разработке управленческих решений.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, международная конкурентоспособность, анализ, оценка, метод, показатели, конкурентные преимущества, развитие.

Bestuzheva S.V., Reshetnyak D.O. ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE
ESTIMATION OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

The article highlights the problems of research of essence of concepts of «competition», «competitiveness» and «international competitiveness» as an economic category. The authors conducted an in-depth analysis of existing methodological approaches to the evaluation of international competitiveness of the enterprise according to such criteria as simplicity, clarity, objectivity, versatility, given the competitiveness of the product, taking into account all aspects of the enterprise, promoting the development of management decisions.
Keywords: competition, competitiveness, international competitiveness, analysis, evaluation, method, metrics, competitive advantages, development.

Завантажити статтю (pdf)