ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Юрчик Г.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Національного університету водного господарства та природокористування
Самолюк Н.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Національного університету водного господарства та природокористування

Стаття присвячена критичному аналізу та узагальненню існуючих теоретичних положень щодо сутності, складових та методів розрахунку доданої вартості. Обґрунтовано процес формування доданої вартості відповідно до комплексного підходу. Визначено механізм її розподілу та перерозподілу між суб’єктами економіки. Окреслено основні напрями аналізу доданої вартості.
Ключові слова: додана вартість, заробітна плата, додаткова вартість, підприємницький прибуток, проміжне споживання, первинні доходи, вторинні доходи.

Юрчик Г.Н., Самолюк Н.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Статья посвящена критическому анализу и обобщению существующих теоретических положений о сущности, составляющих и методов расчета добавленной стоимости. Обоснованно процесс формирования добавленной стоимости с комплексным подходом. Определен механизм ее распределения и перераспределения между субъектами экономики. Определены основные направления анализа добавленной стоимости.
Ключевые слова: добавленная стоимость, заработная плата, дополнительная стоимость, предпринимательская прибыль, промежуточное потребление, первичные доходы, вторичные доходы.

Urchik G.M., Samoliuk N.M. THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION, DISTRIBUTION AND
REDISTRIBUTION OF VALUE ADDED

The article is devoted to the critical analysis and general outlook of the current theoretical positions regarding the essence, components and methods of calculating the value added. The process of formation of value added according to the complex approach is demonstrated. It is determined the mechanism of its distribution and redistribution among the subjects of economy. The main directions of value added analysis are outlined.
Keywords: added value, wages, additional cost, entrepreneurial profit, intermediate consumption, primary incomes, secondary incomes.

Завантажити статтю (pdf)