РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ M&A В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Даниліна С.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики
Одеського національного економічного університету

Стаття присвячена аналізу стану, динаміки та перспектив розвитку світового ринку M&A. У статті виокремлено основні хронологічні етапи розвитку світового ринку M&A, показано циклічні хвилі M&A протягом останнього століття та їх мотивацію. Висвітлено тенденції та проблемні питання розвитку світового ринку M&A та його особливостей на сучасному етапі. Обґрунтовані фактори впливу на динаміку світового ринку M&A. Розглянуто міжнародний досвід, визначені переваги і недоліки міжнародної практики укладання M&A-угод, проаналізовано основні напрями інтеграційних процесів.
Ключові слова: злиття, поглинання, ринок M&A, мотиви злиття та поглинання, вороже злиття, дружнє злиття, стратегія, тактика, синергія, консолідація.

Данилина С.А. РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА M&A В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена анализу состояния, динамики и перспектив развития мирового рынка M&A. В статье выделены основные хронологические этапы развития мирового рынка M&A, показаны циклические волны M&A в течение последнего века и их мотивация. Освещены тенденции и проблемные вопросы развития мирового рынка M&A и его особенностей на современном этапе. Обоснованы факторы влияния на динамику мирового рынка M&A. Рассмотрен международный опыт, определенны преимущества и недостатки международной практики заключения M&A-сделок, проанализированы основные направления интеграционных процессов.
Ключевые слова: слияние, поглощение, рынок M&A, мотивы слияний и поглощений, враждебные слияния, дружественные слияния, стратегия, тактика, синергия, консолидация.

Danylina S.O. DEVELOPMENT OF THE M&A WORLD MARKET IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The article is devoted to the analysis of the state, dynamics and prospects of the M&A world market. The article outlines the main chronological stages of the development of the M&A world market, shows the cyclical M&A waves of the last century and their motivation. The trends and problematic issues of the development of the M&A world market and its features at the present stage are covered. The factors influencing the dynamics of the world M&A market are grounded. The international experience is considered, the advantages and disadvantages of international practice of concluding M&A agreements are determined, the main directions of integration processes are analyzed.
Keywords: mergers, acquisitions, M&A market, motives for mergers and acquisitions, hostile mergers, friendly mergers, strategy, tactics, synergy, consolidation.

Завантажити статтю (pdf)