ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кучінка Т.В.
аспірант кафедри фінансів
Мукачівського державного університету

У статті обґрунтовано методику оцінки результативності антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону на прикладі Закарпатської області. Оцінку проведено за результатами моніторингу складових економічної кризи (економічної, соціальної, енергетичної, продовольчої, зовнішньоекономічної, фінансової, виробничої, інвестиційно-інноваційної, соціальної) що дало змогу виявити негативні наслідки прояву економічної кризи. Проведено зіставлення фактичних значень індикаторів з характеристичними значеннями, які визначають стан економічної кризи. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення складових механізму антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону.

Ключові слова: економічна криза, індикатор, індекс, інтегральний індикатор, антикризове управління.

Кучинка Т.В. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обоснована методика оценки результативности антикризисного управления социально-экономическим развитием региона на примере Закарпатской области. Оценка проведена по результатам мониторинга составляющих экономического кризиса (экономической, социальной, энергетической, продовольственной, внешнеэкономической, финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, социальной) что позволило выявить негативные последствия проявления экономического кризиса. Проведено сопоставление фактических значений индикаторов с характеристическими значениями, которые определяют состояние экономического кризиса. Сделан вывод о необходимости совершенствования составляющих механизма антикризисного управления социально-экономическим развитием региона.

Ключевые слова: экономический кризис, индикатор, индекс, интегральный индикатор, антикризисное управление.

Kuchinka T.V. AN ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE CRISIS MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE TRANSCARPATHIAN REGION
It has been proved in the article the methodology for assessing the effectiveness of the crisis management of socio-economic development of the region on the example of the Transcarpathian region. It has been carried in the assessment out on the basis of monitoring of the components of the economic crisis (economic, social, energy, food, foreign economic, financial, industrial, investment-innovation, social), which enabled to identify the negative effects of the economic crisis. It has been carried a comparison of the actual values of the indicators with the characteristic values that determine the state of the economic crisis is carried out. It has been made in the conclusion on the need to improve the components of the mechanism of crisis management of socio-economic development of the region.

Keywords: economic crisis, indicator, index, integral indicator, anti crisis management.

Завантажити статтю (pdf)