ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Мелень О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Харківського національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Майструк О.Д.
магістр
Харківського національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Відповідно до нормативно-правової бази питання організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів свідчить про його недостатню спрямованість на запити користувачів бухгалтерської інформації, оскільки бракує деталізованої інформації про фінансові результати за видами діяльності та її співвідношення з доходами та витратами підприємства; запровадження класифікації доходів та фінансових результатів залежно від джерел їх формування.
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, організація обліку, доходи, витрати.

Мелень Е.В., Майструк О.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с нормативно-правовой базой вопросы организации учета доходов, расходов и финансовых результатов свидетельствует об их недостаточной направленности на запросы пользователей бухгалтерской информации, поскольку не хватает детализированной информации о финансовых результатах по видам деятельности и ее соотношении с доходами и расходами предприятия; введение классификации доходов и финансовых результатов в зависимости от источников их формирования.
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, организация учета, доходы, расходы

Melen E.V., Maistruk O.D. STUDY AND ANALYSIS OF PROBLEMS OF THE ORGANIZATION
OF ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS

In accordance with the legal and regulatory framework, the issue of organization of accounting for income, expenses, and financial results indicates its insufficient orientation to the requests of users of accounting information, as there is a lack of detailed information on financial results by types of activity and its correlation with income and expenses of the enterprise; introduction of the classification of income and financial results, depending on the sources of their formation.
Key words: financial results, profit, loss, organization of accounting, income, expenses.

Завантажити статтю (pdf)