АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ПОДАТКАМИ НА ПЛАТФОРМІ EXCEL

Скопень М.М.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри міжнародних економічних відносин і світового господарства
Київського університету туризму, економіки і права
Артем’єва О.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
Університету державної фіскальної служби України

У статті запропоновано інформаційні технології комплексної автоматизації оподаткування фізичних та юридичних осіб загальнодержавними податками в туристичній сфері з використанням офісного програмного забезпечення MS OFFICE (додатку EXCEL), а також комплексну автоматизацію оподаткування фізичних та юридичних осіб із використанням об'єктно-орієнтованої мови програмування Visual Basic for Applications (VBА).
Ключові слова: інформаційні технології, оподаткування, автоматизація оподаткування, загальнодержавні податки.

Скопень Н.М., Артемьєва О.А. АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАЛОГАМИ НА ПЛАТФОРМЕ EXCEL

В статье предложены информационные технологии комплексной автоматизации налогообложения физических и юридических лиц общегосударственными налогами в туристской сфере с использованием офисного программного обеспечения MS OFFICE (приложения EXCEL), а также комплексная автоматизация налогообложения физических и юридических лиц с использованием объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic for Applications (VBА).
Ключевые слова: информационные технологии, налогообложение, автоматизация налогообложения, общегосударственные налоги.

Skopen M.M., Artemieva O.A. AUTOMATION OF TAXATION NATIONAL TAXES IS
ON PLATFORM OF EXCEL

In the article information technologies of complex automation of taxation of legal persons physical and are offered in a tourist sphere with the use of the office software MS OFFICE (application EXCEL), complex automation of taxation of physical and legal persons is offered with the use of obektno-oriented programming of Visual Basic languages for of Applications (VBA).
Keywords: information technologies, taxations, automation of taxation, national taxes.

Завантажити статтю (pdf)