ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Гафіяк А.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій та систем
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Статтю присвячено проблемам створення автоматизованої інформаційної системи управління персоналом. Розглянуто основні джерела інформації, сформульовано критерії оцінки якості інформації. Проаналізовано функціональні підсистеми системи управління персоналом на підприємстві. Запропоновано автоматизовані системи управління кадрами. Розглянуто основні модулі інформаційної системи управління персоналом.
Ключові слова: система, персонал, управління, інформаційна база, кадри.

Гафияк А.М. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Статья посвящена проблемам создания автоматизированной информационной системы управления персоналом. Рассмотрены основные источники информации, сформулированы критерии оценки качества информации. Проанализированы функциональные подсистемы системы управления персоналом на предприятии. Предложены автоматизированные системы управления кадрами. Рассмотрены основные модули информационной системы управления персоналом.
Ключевые слова: система, персонал, управление, информационная база, кадры.

Gafiyak A.M.PROBLEMS OF CREATING AN AUTOMATED INFORMATION MANAGEMENT
SYSTEM FOR PERSONNEL

The article is devoted to the problems of creating an automated information system for personnel management. The main sources of information are considered, the criteria for assessing the quality of information are formulated. Functional subsystems of the personnel management system at the enterprise are analyzed. The proposed automated personnel management systems. The main modules of the information system of personnel management are considered.
Keywords: system, personnel, management, information base, personnel.

Завантажити статтю (pdf)