КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ У
ВИМІРІ ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Галахова Т.О.
кандидат економічних наук
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Галахов Є.М.
аспірант кафедри вищої математики
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

Стаття присвячена актуальним питанням сучасного інноваційно-технологічного розвитку у вимірі компаративного аналізу підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників. Формалізовано, що для подальшого аналізу були вибрані дві концепції: у вітчизняному вимірі – концепція технологічних укладів, а у вимірі зарубіжних досліджень – концепція Четвертої індустріальної революції, які є ключовими у площині сучасної світової наукової думки. У цьому контексті у статті розглядаються новітні риси, виміри, процеси, тренди та ключові питання інноваційно-технологічного розвитку на рівні окремої особистості, на рівні бізнес-діяльності компанії та на рівні державного регулювання.
Ключові слова: інноваційно-технологічний розвиток, технологічний уклад, Четверта індустріальна революція, проект «Індустрія 4.0», кіберфізичні виробничі системи.

Галахова Т.А., Галахов Е.Н. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ИЗМЕРЕНИИ ПОДХОДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Статья посвящена актуальным вопросам современного инновационно-технологического развития в измерении сравнительного анализа подходов отечественных и зарубежных исследователей. Формализовано, что для дальнейшего анализа были выбраны две концепции: в отечественном измерении – концепция технологических укладов, а в измерении зарубежных исследований – концепция Четвертой индустриальной революции, которые являются ключевыми в плоскости современной мировой научной мысли. В данном контексте в статье рассматриваются новейшие черты, измерения, процессы, тренды и ключевые вопросы инновационно-технологического развития на уровне отдельной личности, на уровне бизнес-деятельности компании и на уровне государственного регулирования.
Ключевые слова: инновационно-технологическое развитие, технологичный уклад, Четвертая индустриальная революция, проект «Индустрия 4.0», киберфизические производственные системы.

Halakhova T.О., Halakhov E.M. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF GLOBAL INNOVATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE
MEASUREMENT OF DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHERS’ APPROACHES

The article is devoted to actual issues of modern innovation and technological development in the measurement of comparative analysis of domestic and foreign researchers’ approaches. In terms of a formalized approach, two concepts for the further analysis were chosen: in the domestic dimension: the concept of innovation waves, and in the dimension of foreign studies – the concept of the Fourth industrial revolution, which are the key ones in the aspect of contemporary world scientific thought. In this context the article deals with the latest features, dimensions, processes, trends and key issues of innovation and technological development at the level of the individual, at the level of business activities of the company and at the level of government regulation.
Key words: innovation technological development, waves of innovation, the Fourth industrial revolution, project “Industry 4.0”, cyber-physical production systems.

Завантажити статтю (pdf)